skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ I COPYRIGHT

La informació facilitada en la web de CURELL SUÑOL en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual, i aspectes relacionats, consisteix únicament en informació de caràcter general. Tot i que la informació facilitada reuneix la màxima fiabilitat, no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets ni ofereix assessorament professional o jurídic (si desitgeu efectuar una consulta d’aquest tipus, haureu de sol·licitar el nostre consell professional).

Els continguts d’aquesta web són Copyright de CURELL SUÑOL. Per tant està prohibida la seva reproducció parcial o total sense la corresponent autorització.

Reservats tots els drets.

Informació sobre la nostra Política de cookies.

AVÍS LEGAL DE LA WEB

www.curellsunol.com/

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, l’ Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la web que Curell Suñol S.L.P. (d’ara endavant “CURELL SUÑOL”) posa a la seva disposició.

CURELL SUÑOL,  com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Via Augusta 21 5a planta, 08006 Barcelona, amb CIF número B08503963, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Full 4564, Foli 164, Secció 3a., Llibre 224, Tom 3480.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari de la mateixa (d’ara endavant, l’“usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per CURELL SUÑOL, en el moment mateix que l’usuari accedeixi a la web. CURELL SUÑOL es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense preavís, la presentació i configuració dels continguts i serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

Els continguts de la web estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. L’usuari està obligat a fer-ne ús de manera diligent, correcta i licita. Per tant, no podran usar-se de forma contrària a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació dels continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets.

 1. OBJECTE

A través de la web, CURELL SUÑOL informa dels seus serveis de Consultoria en Propietat Industrial i Intel·lectual.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la web

La utilització de la web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que l’usuari faciliti a través de la web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis de recollida de dades. També haurà de mantenir actualitzada la informació facilitada a CURELL SUÑOL. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CURELL SUÑOL o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la web d’acord amb la llei, el present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de CURELL SUÑOL, o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

Curell Suñol es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 1. COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les imatges, dibuixos, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de CURELL SUÑOL o s’utilitzen amb el consentiment de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la web i/o als serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades imatges, dibuixos, marques, noms comercials i/o signes distintius.

Els continguts també són propietat intel·lectual de CURELL SUÑOL, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari. En virtut del que està establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts va més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

 1. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la web, o de qualsevol de les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant un link des d’aquella, serà responsable dels danys i perjudicis que CURELL SUÑOL pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el aquest Avís Legal.

 1. LÍMIT DE RESPONSABILITAT

CURELL SUÑOL no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, CURELL SUÑOL advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web..

CURELL SUÑOL no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la web. Tampoc pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

CURELL SUÑOL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, CURELL SUÑOL eludeix qualsevol responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre les quals CURELL SUÑOL no té cap control. En aquests supòsits, CURELL SUÑOL no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni sobre els serveis o productes que en elles s’inclogui o s’ofereixin.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a CURELL SUÑOL o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la web, o que lesioni béns o drets d’un tercer i sigui susceptible d’indemnització, CURELL SUÑOL col·laborarà amb els organismes competents per a la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar aquella informació o fer-ne impossible l’accés.

 1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través d’aquest avís, CURELL SUÑOL  informa els usuaris de la web sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a CURELL SUÑOL les dades personals que li són sol·licitades per a la prestació dels seus serveis de subscripció a notícies.

Responsable:  Curell Suñol S.L.P. – NIF: B08503963  – Adreça postal: Via Augusta 21, 5a planta, 08006 Barcelona – Telèfon: 934875166   – Correu electrònic: mail@curellsunol.es

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita l’usuari amb l’objectiu d’enviar-li notícies sobre propietat industrial i intel·lectual per correu electrònic. Les dades proporcionades es conservaran mentre no es demani la cessació de l’activitat. Les dades no es cediran a tercers excepte en cas d’obligació legal. L’usuari té el dret a obtenir la confirmació sobre si a CURELL SUÑOL  s’estan tractant les seves dades personals i per tant té el dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades deixin de ser necessàries per la finalitat per a la qual han estat recollides.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari mitjançant una fotocòpia del DNI, dirigida a l’adreça postal Via Augusta 21, 5è, 08006 Barcelona, o bé a l’adreça electrònica mail@curellsunol.es.

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de CURELL SUÑOL.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades, i respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

CURELL SUÑOL ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, CURELL SUÑOL s’obliga a satisfer l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, CURELL SUÑOL informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de CURELL SUÑOL per a la prestació dels seus serveis.

 1. COOKIES

CURELL SUÑOL adverteix l’usuari de la utilització de cookies quan navega per la pàgina web.  Política de cookies.

 1. DURADA

CURELL SUÑOL podrà interrompre el servei de la web i està autoritzada a donar per acabada o a suspendre la prestació dels serveis  a través de la web, en qualsevol moment. No obstant, quan sigui raonablement possible, CURELL SUÑOL avisarà prèviament de la interrupció,  terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

 1. JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten legislació espanyola com a rectora d’aquest contracte, i se sotmeten, per a la resolució de possibles litigis que se’n derivin, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 1. LEGISLACIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per les lleis espanyoles.

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies