skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 fins al 7 de juny. No obstant, aquest Reial Decret informa de la fi de la suspensió de terminis i interrupció de venciments, per la qual cosa tot i que es tornés a prorrogar l’estat d’alarma, ja no afectaria els procediments administratius i judicials.

Els articles 8 i 9 del nou Reial Decret fan referència als terminis processals i administratius:

Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales.

Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Per tant, a partir de l’1 de juny del 2020, el còmput de terminis administratius prop de l’OEPM que haguessin quedat interromputs es reprendrà, com és el cas d’oposicions i contestes a suspens, i aquells venciments que van quedar suspesos es reiniciaran, com és el cas de la interposició de recursos d’alçada o recursos contenciós-administratius. Els terminis administratius que hagin nascut durant l’estat d’alarma es computaran des del seu inici.

Pel que fa als procediments judicials, a partir del 4 de juny del 2020 es reprendran els terminis processals, que es tornaran a computar des del seu inici.

Per a més informació, podeu consultar el text complet del Reial Decret 537/2020 en aquest enllaç https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies