skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

Com ja els vam comunicar recentment, la reforma de la Llei espanyola de Marques 17/2001, en vigor des del 14.01.2019, introdueix una novetat essencial en el procediment d’oposició a sol·licituds de marques i noms comercials espanyols i a marques internacionals que designen Espanya, ja que atribueix al sol·licitant del signe atacat la facultat d’exigir de l’oponent que provi l’ús efectiu dels seus distintius registrats anteriors, si és que tenen més de cinc anys.

L’oponent, si se’l requereix en aquest sentit, tindrà a partir del moment que reglamentàriament s’estableixi l’obligació de presentar proves que demostrin que la marca o el nom comercial en què es basa l’oposició han estat usats de forma efectiva en els cinc anys anteriors a la data de presentació de la marca o el nom comercial impugnat, o bé que existeixen causes alienes a la seva voluntat que justifiquin la manca d’ús.

Les proves han de referir-se a tots els productes i/o serveis distingits pels signes que s’invoquen com a motiu d’oposició, ja que aquesta s’examinarà únicament en relació amb aquells productes o serveis per als quals l’ús efectiu hagi estat provat. Si no es presenten les proves requerides, es desestimarà  l’oposició en la seva totalitat o en part.

La jurisprudència europea ha establert que s’ha d’entendre per “ús efectiu” un ús real al mercat, no simulat o merament intern o simbòlic, i en consonància amb la funció essencial de la marca o del nom comercial que és la d’identificar l’origen empresarial del producte o servei. Per valorar la consistència de la prova, es tindrà en compte la naturalesa dels productes o serveis i les característiques del sector del mercat en qüestió i també la magnitud i la regularitat de l’ús. Des del punt de vista quantitatiu, es considerarà suficient un ús del signe que permeti mantenir o crear una quota de mercat pels productes o serveis corresponents.

Les proves han d’indicar el lloc, temps, abast i naturalesa de l’ús del signe. En la línia dels procediments llargament experimentats amb les oposicions a marques de la Unió Europea, els elements de prova preferibles són documents i objectes que ho acreditin: envasos, etiquetes, llistes de preus, catàlegs, factures, fotografies, ressenyes a la premsa, declaracions jurades, anuncis i publicitat.

La rellevància de l’ús de la marca o el nom comercial o la fama o renom del propi signe són circumstàncies que no eximeixen de la presentació de proves que ho acreditin. Així doncs, és convenient que qualsevol marca o nom comercial registrats disposin d’un arxiu periòdicament actualitzat amb elements de prova suficients i referits als cinc últims anys.

CURELL SUÑOL ofereix a tots els seus clients el servei de custòdia i manteniment de proves documentals d’ús i/o renom dels seus signes registrats com a complement al de la seva vigilància per a oposicions.

L’entrada en vigor efectiva de les disposicions relatives a les proves d’ús que acabem de comentar està supeditada a que prèviament el Govern espanyol n’aprovi i promulgui el desenvolupament  reglamentari. Tan aviat com es publiqui el nou reglament d’execució ho comunicarem.

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies