Pròxima entrada en vigor de la nova Llei de Patents

El proper 1 d’abril de 2017 entrarà en vigor la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, que substituirà l’actual Llei 11/1986. Davant la proximitat d’aquesta data, hem cregut oportú enviar-los un resum de la noticia inclosa al nostre portal d’internet el passat 26.08.2015, amb els punts que considerem que poden ser de major interés per Vostès:

Patents

  • Examen substantiu obligatori (articles 39-40). Desapareix l’actual procediment de concessió optatiu “sense examen”. S’estableix un únic procediment de concessió amb examen substantiu de patentabilitat, que inclou un examen de novetat i d’activitat inventiva. Com a resultat d’aquest examen substantiu, una sol·licitud de patent podrà ser concedida, en la seva versió original o en una versió modificada pel sol·licitant, o bé podrà ser denegada.
  •  Oposició post-concessió (article 43). El procediment d’oposició passa a ser post-concessió. El termini per a la presentació d’oposicions és de sis mesos a partir de la publicació de la concessió de la patent al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI).
  • Pagament de l’IET (article 23). El pagament de la taxa corresponent a la realització de l’Informe sobre l’Estat de la Tècnica s’haurà d’efectuar obligatòriament juntament amb el pagament de la taxa de sol·licitud.

Models d’Utilitat

  • Novetat absoluta (article 138). Desapareix definitivament el requisit de “novetat nacional” establert en la Llei 11/1986. El requisit de novetat passa a ser el mateix que per a les patents (novetat absoluta).
  • Activitat inventiva reduïda (article 140). Es manté el requisit de menor activitat inventiva establert en la Llei 11/1986 (el nivell d’activitat inventiva exigit a un model d’utilitat és menor que el que s’exigeix a una patent).
  • Invencions protegibles per un model d’utilitat (article 137). S’inclouen les substàncies i composicions químiques com invencions protegibles per un model d’utilitat, però excloent-hi les invencions relatives a matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques. Es manté l’exclusió referent a les invencions de procediment.
  • Obligació d’obtenir un Informe sobre l’Estat de la Tècnica per a poder exercitar accions (article 148). La tramitació d’una sol·licitud de model d’utilitat no inclou una recerca d’antecedents ni un examen substantiu de patentabilitat. No obstant, per a l’exercici d’accions relatives als drets d’exclusiva derivats d’un model d’utilitat serà precís haver obtingut o sol·licitat  prèviament un Informe sobre l’Estat de la Tècnica (IET). Es tracta del mateix IET que realitza l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a les sol·licituds de Patents. L’IET realitzat per a un model d’utilitat és notificat al peticionari i posat a disposició del públic per l’OEPM.

Disposicions generals aplicables a patents i models d’utilitat

  • Lloc de presentació (articles 34, 111, 115, 152 i 163). Les primeres sol·licituds de patents d’invencions realitzades a Espanya (és a dir, les sol·licituds prioritàries) s’hauran de presentar necessàriament a l’OEPM, tant si es tracta d’una sol·licitud d’una patent o model d’utilitat espanyols, com si es tracta d’una sol·licitud de patent europea o una sol·licitud PCT. Si no es fa així, es perdrà la possibilitat de protegir la invenció a Espanya.
  • Reducció de taxes per a persones físiques i PIMES (article 186). Per als emprenedors que tinguin la consideració de persona física o de petita i mitjana empresa (PIME), s’aplica una reducció del 50% a les taxes i anualitats següents: taxa de sol·licitud, taxa de petició de l’informe sobre l’estat de la tècnica, taxa d’examen substantiu, anualitats tercera, quarta i cinquena.

Al nostre portal d’internet (https://curellsunol.com/ca/blog/nova-llei-de-patents-amb-entrada-en-vigor-diferida-2/) podran trobar més informació relacionada amb la nova Llei.

A l’enllaç següent podran consultar el text complet de la nova Llei: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional que puguin necessitar.