skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es

El passat 21 de febrer del 2019  es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny del 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites.

La Llei conté cinc capítols, dedicant-se el primer a definir el secret empresarial, la noció del qual comprèn qualsevol informació que sigui secreta, tingui valor empresarial i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per tal de mantenir-la secreta.

El segon capítol defineix les circumstàncies en les quals la obtenció, utilització i revelació de secrets empresarials seran considerades lícites i aquelles conductes constitutives de violació d’aquests secrets.. El tercer capítol subratlla el caràcter patrimonial dels secrets empresarials, la qual cosa implica que poden ser objecte de transmissió i llicència per part del seu titular.

En els capítols quart i cinquè s’indica que podran emprendre’s accions contra qualsevol vulneració de secrets comercials davant la jurisdicció civil, tot prohibint-se expressament que durant el procediment es revelin dades relacionades amb els mateixos, per tal de reforçar-ne la protecció. Es fa especial èmfasi sobre la regulació de la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com al seu càlcul i liquidació, alineant-se amb les disposicions corresponents en matèria d’infracció de patents. Pel que fa a la prescripció, el termini per a exercitar accions és de tres anys des del moment en què el legitimat va tenir coneixement de la persona que va violar el secret empresarial (a la Llei de Patents el termini és de cinc anys a partir del moment en què les accions s’haurien pogut exercitar). D’altra banda, a més de les mesures cautelars previstes a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, es preveu la possibilitat de sol·licitar diligències de comprovació de fets, en les condicions establertes a la Llei de Patents.

A la part final es destaca la modificació de l’article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial, per tal de precisar que, tot i que es manté l’atribució del caràcter de competència deslleial a la violació de secrets empresarials, aquesta es regirà per allò que disposa la nova norma, que actuarà com a llei especial. Amb això es pretén encaixar la Llei de Secrets Empresarials dins del marc de protecció que l’ordenament jurídic espanyol proporciona respecte de la violació d’aquests secrets, amb independència de les conseqüències que, per als casos més greus, s’aplicaran als tipus delictius contemplats als articles 278 i 279 del Codi Penal.

La Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials entrarà en vigor en el termini de 20 dies a comptar de la data de publicació al BOE.

Pot accedir-se al text complet de la Llei a través de l’enllaç següent:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies