skip to Main Content
+34 93 487 5166 mail@curellsunol.es
Quan Les Mostres D’afecte No Són Registrables

El Tribunal General ha determinat, en la seva sentència T-503/19 de 13 de maig del 2020, que el signe “XOXO” seria percebut simplement com un missatge promocional que transmet sentiments d’amor y afecte perquè significa “abraçades i petons” i per tant no és registrable com a marca de productes.

El Tribunal confirma així la decisió de la Divisió d’Examen i la Primera Sala de Recurs de l’EUIPO en aplicació de l’article 7, apartats 1 b) i 2 del Reglament de la UE sobre la marca de la Unió Europea.

Arran de les observacions escrites d’un tercer en les quals demanava que la sol·licitud de marca “XOXO”, presentada a nom de Global Brand Holdings LLC, fos denegada d’ofici per manca de caràcter distintiu, l’EUIPO va esgrimir les prohibicions absolutes previstes a l’article 7, apartats .1 b) i 2 del Reglament 2017/1001, sobre la marca de la Unió Europea (RMUE), i l’Examinador va denegar-ne el registre respecte dels productes designats a les classes 3, 9, 14, 18 i 25 (perfums, ulleres, joies, bosses i roba), tot concedint-la respecte dels serveis sol·licitats a la classe 35 (publicitat; gestió de negocis comercials; administració comercial; feines d’oficina).

La sol·licitant va recórrer la resolució, però la Primera Sala de Recurs de l’EUIPO va determinar que els productes designats de les classes 3, 9, 14, 18 i 25 s’ofereixen habitualment com a regals i que, en aquest context, els consumidors no percebrien el signe “XOXO” com una indicació d’origen comercial dels referits articles, sinó com una indicació banal i merament promocional sobre els sentiments que transmeten aquest productes o l’acte de regalar-los, és a dir d’amor i d’afecte.

Global Brand Holdings LLC  va recórrer la decisió denegatòria prop del Tribunal General a Luxemburg i, sense negar que la marca “XOXO” pogués tenir un significat, va insistir en el fet que només una part del públic pertinent, concretament els adolescents i les dones molt joves (ens preguntem si aquesta darrera afirmació té alguna relació amb la popular sèrie “Gossip Girl”) atribuirien una càrrega afectiva al signe pretès, però no ho farien la resta de consumidors.

El Tribunal General  no canvia el sentit de les resolucions de l’EUIPO i indica que, tot i que la marca sol·licitada pugui ser percebuda d’una o altra manera per diferents segments del públic rellevant, tractant-se d’un signe denominatiu que es limita a reproduir l’expressió “XOXO” tal com la utilitza part de la població per transmetre sentiments d’amor i afecte (abraçades i petons), no inclou cap element capaç de desencadenar un procés cognitiu en la ment del públic pertinent que permeti atribuir un indicador d’origen comercial i distingir els productes del sol·licitant dels d’un competidor.

A més, el Tribunal declara que el terme “XOXO” constitueix, més aviat, un missatge publicitari desproveït  d’originalitat o ressonància i, per tant, és una declaració ordinària, que no requereix cap esforç d’interpretació per part del públic pertinent per entendre’n el significat en el llenguatge corrent.

És indiscutible que l’expressió “XOXO” serà percebuda com una expressió corrent només per una part del públic angloparlant assimilant-la a Hugs and Kisses (abraçades i petons) però no podem oblidar que  l’article 7.2 del RMUE indica que la prohibició de registre serà d’aplicació fins i tot si els motius de denegació només existeixen en una part de la Unió.

Amb tot, la circumstància que la marca sol·licitada sigui una expressió comuna no pot dur automàticament a la conclusió que el signe en sí estigui desproveït de caràcter distintiu i el fet de ser un signe purament verbal tampoc és un element suficient per a negar-li  qualsevol capacitat distintiva. Per tant, ens podem preguntar si el Tribunal no ha estat exageradament estricte en aquest cas. El que resulta clar és que no ha mostrat amor i afecte envers la demandant.

Si voleu llegir la sentència completa, la trobareu a: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226452&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10400131

Autora: Isabela Robledo McClymont, Advocada

Back To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies