CURELL SUÑOL OFFICE

Entre els signes distintius podem distingir entre la marca i el nom comercial.

El registre és la via normal d’adquirir la protecció sobre una marca. No ho és el simple ús anterior, excepte en el cas de signes notoris o amb renom.

Les sol·licituds de registre de marca i de nom comercial s’han de referir a productes i/o serveis específics ordenats segons la Classificació Internacional de Niça que conté 45 Classes possibles.